Fakta om ŠKODA Låneskydd

Kontaktinformation

Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Försäkringen administreras av Volkswagen Finans Sverige.

BNP Paribas Cardif Låneskydd Försäkringsservice Box 24 110, 400 22 Göteborg, Tel 020-525256 (öppettider måndag – fredag 08:00 – 17:00)

ŠKODA Financial Services 151 88 Södertälje, Tel: 08-553 868 70 (öppettider måndag – fredag 10:00 – 15:00)

Mer om ŠKODA Låneskydd

Skadeanmälan

Om du behöver söka ersättning kontaktar du BNP Paribas Cardif Låneskydd Försäkringsservice*: telefon 020-525 256 (öppettider måndag – fredag 08:00 – 17:00).

Förutsättningar Förutsättningar för tecknande av giltigt ŠKODA Låneskydd är att du:

  • Har fyllt 18 år men inte 64 år eller äldre
  • Är fullt arbetsför
  • Är folkbokförd i Sverige, samt är inskriven i svensk allmän försäkringskassa eller motsvarande norsk eller dansk instans.

Om ni är två personer som gemensamt ansvarar för lånet, omfattar Låneskydd båda låntagarna. Båda låntagarna måste uppfylla teckningsreglerna ovan. Om försäkringen omfattar två personer utgör ersättningen hälften av beloppet.

Prisexempel
Månadsbetal. exkl låneskydd / Månadsbetal. inkl låneskydd

1 000 kr / 1 064 kr
1 500 kr / 1 595 kr
2 000 kr / 2 127 kr
2 500 kr / 2 659 kr

Viktiga undantag
För att erhålla ersättning från försäkringen ska låntagaren under minst sex månader innan första ersättningsanspråk uppkommer ha varit tillsvidareanställd, eller företagare med F-skattesedel, med en arbetstid om minst 17 tim/vecka.

Försäkringen ersätter inte anspråk om låntagaren före försäkringens tecknande hade vetskap om förestående varsel, uppsägning, eller arbetslöshet, Försäkringen ersätter inte heller sjukdom, smitta, skada, eller symtom som visat sig före försäkringens ikraftträdande, oavsett om diagnosen kunnat fastställas först därefter, eller följder därav.

Om du inte är nöjd
Om du tycker att vi har gjort fel i något avseende är du välkommen att kontakta vår klagomålsansvarig. Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och på vilket sätt vi gjort fel. Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Om du inte är nöjd med BNP Paribas Cardifs service kan du skriftligen vända dig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG.

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få beslutet omprövat i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 GÖTEBORG. Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat.

Volkswagen Finans Sverige Klagomålsansvarig Om du inte är nöjd med Volkswagen Finans Sveriges service kan du skriftligen vända dig till Volkswagen Finans Sverige Klagomålsnämnd, 151 88 Södertälje.

Personförsäkringsnämnden (PFN) Om tvisten avser medicinska bedömningar kan du begära prövning i PFN, Box 24067, 104 50 STOCKHOLM. Tfn: 08-522 787 20

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. ARN, Box 174, 101 23 STOCKHOLM. Tfn: 08-508 860 00

Konsumenternas Försäkringsbyrå Opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd i försäkringsfrågor. Konsumenternas Försäkringsbyrå, Karlavägen 108, Box 24215, 104 51 STOCKHOLM. Tfn: 0200-22 58 00

Allmän Domstol Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt.