Fakta om ŠKODA Leasingskydd

Ovan beskrivet om produkten samt nedan gällande vad ingår anser standardavtal. Avvikelser kan förekomma vid till exempel kampanjavtal. Kontakta din återförsäljare för mer information gällande villkor i kampanjavtal.

Prisexempel
Månadsbetalning utan leasingskydd respektive med leasingskydd:

Utan leasingskydd / Med leasingskydd

1 000 kr / 1 061 kr
1 500 kr / 1 592 kr
2 000 kr / 2 122 kr
2 500 kr / 2 653 kr

Förutsättningar för tecknande av giltigt Leasingskydd är att du:

  • har fyllt 18 år men inte 64 år
  • är fullt arbetsför*
  • är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.
  • vid företagsleasing: är tillsvidareanställd hos leasingtagaren eller är den företagare som tecknat leasingavtalet, sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen.
  • vid privatleasing: är tillsvidareanställd.

Om försäkringstagaren är ett företag (företagsleasing) kan högst fyra personer vara försäkrade via ett och samma försäkringsavtal. Av försäkringsbeskedet framgår vilka som är försäkrade. Observera: Endast de som leasingtagaren har anmält som försäkrade kan omfattas av försäkringen.

Ersättningen delas med antalet försäkrade personer och utbetalas till leasingtagaren. Exempel: Om en av två försäkrade får sin arbetsförmåga helt nedsatt, utbetalas högst hälften av 10 000 kronor per månad. Vid dödsfall utbetalas ersättningen till VWFS.

Exempel på viktiga undantag
Den försäkrade får omfattas av högst fem leasingavtal samtidigt. Skulle en försäkrad oavsett detta omfattas av försäkringar för fler leasingavtal lämnas ersättning från de fem först tecknade försäkringarna.

Nedsatt arbetsförmåga och sjukhusvistelse: Försäkringen ersätter inte sjukdom som uppkommit under kvalificeringstiden eller sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig innan försäkringen började gälla. Ersättning ges inte heller vid psykiska sjukdomar, som t.ex. utbrändhet och depression.

Arbetslöshet: Ersättning ges inte om du vid tecknandet hade kännedom om förestående varsel eller om du blir arbetslös under kvalificeringstiden. Vid företagsleasing: Ersättning ges inte för anställd som är arbetslös.

Dödsfall: Ersättning ges inte för dödsfall genom självmord inom ett år från det att försäkringen tecknades. Vid företagleasing: Ersättning ges inte för anställds dödsfall.

För samtliga undantag, se försäkringsvillkoren (.PDF).

Försäkringsgivare och försäkringsförmedlare
Försäkringsgivare för dödsfall är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringsmoment BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567, gemensamt kallat BNP Paribas Cardif. Adress till försäkringsgivarna är Box 24 110, 400 22 Göteborg; tel 031-707 98 70. Försäkringsförmedlare och administratör för Leasingskydd är Volkswagen Finans Sverige AB (publ), org.nr. 556258-8904, 151 88 Södertälje, tel 08-553 868 00.

*Fullt arbetsför innebär att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och att du inte får eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte på grund av funktionsnedsättning har särskilt anpassat arbete eller arbete med lönebidrag. Du får inte heller ha fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna räknat från ansökan.