Škodas vision

På Škoda är vi dedikerade att leverera rymliga och funktionella bilar som ligger i framkant vad gäller kvalitet, design och teknik. Parallellt med att uppfylla detta löfte till våra kunder står vi idag inför en ännu större uppgift - att bedriva vår verksamhet utifrån en tydlig miljö- och hållbarhetsaspekt.

För alla våra produkter och lösningar strävar vi efter att minimera miljöpåverkan genom hela livscykeln - från utvinning av råmaterial till bilens komponenter och återvinning av förbrukade fordon.

Vårt modellprogram är också utvecklat för att ge lägsta möjliga miljöpåverkan genom låg bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

En del av en större hållbarhetsresa

Škoda ingår i Volkswagen Group, som i enlighet med Parisavtalet åtagit sig att alla varumärken inom koncernen ska vara koldioxidneutrala senast år 2050. Redan till 2030 planerar Volkswagen Group att minska koldioxidavtrycket för samtliga av sina personbilar och lätta lastbilar med 30% per fordon (jämfört med 2018).

Några av Volkswagen Groups största initiativ inkluderar:

 • Minska utsläppen av växthusgaser vid produktion med 50,4% till 2030 [Redan år 2022 nådde Volkswagen Group en minskning på 27,2% jämfört med år 2018].

 • Sträva efter att minska växthusgaser vid batteritillverkning i takt med att produktionen av elektriska fordon ökar.

 • Stödja utbyggnaden av förnybar energi på industriell nivå, med planer på nya vindkraftparker och solparker i flera europeiska regioner fram till 2025.

 • Driva den globala utvidgningen av infrastrukturen för snabbladdning, bland annat genom partnerskap med exempelvis IONITY. Fram till januari 2024 har IONITY etablerat 594 stationer med ultrasnabbladdare i Europa. Volkswagen-koncernen och dess samarbetspartners strävar efter att öka antalet offentliga stationer för snabbladdning i Europa till cirka 18 000 fram till 2025.
Volkswagen Groups hållbarhetsrapport 2023 (eng)
pdf (2.9 MB)

Våra tre hållbarhetspelare

Škodas hållbarhetsarbete sträcker sig över tre ansvarsområden:

Miljö

Vi har en övergripande hållbarhetsstrategi som täcker hela processen från anskaffning av material och tillverkning till användning och slutligen återvinning av uttjänta fordon.

Social hållbarhet

Vi arbetar för en positiv företagskultur, med tydligt fokus på mångfald och inkludering. Vi strävar också efter att vara en aktiv samhällsaktör, med flera initiativ för bland annat ökad trafiksäkerhet.

Styrning

Vår företagsstyrning återspeglar vårt engagemang för ansvarsfull och transparent affärsverksamhet. Detta utgör inte bara vägledning, utan är avgörande för vår långsiktiga framgång.

Škodas ambition för miljömålen 2030

Bilindustrin genomgår just nu en betydande förändring. Den stora omställningen innefattar givetvis övergången från fossildrivna fordon till eldrift, men inkluderar även hur aktörer inom industrin och dess underleverantörer kan inkorporera hållbarhet i alla led.

Škoda är en aktiv deltagare i denna omställning där vi driver en strategi för en mer hållbar verksamhet och för att minska våra produkters inverkan på miljön vad gäller allt från framställning av delar, produktion och användning. Våra huvudsakliga hållbarhetsmål fram till 2030 är:


 • Lansering av sex nya elbilar: Fram till 2026 kommer Škoda att lansera sex nya elbilar. Av dessa är två uppdateringar av Škoda Enyaq, medan de resterande fyra är helt nya modeller: Elroq, Enyaq facelift, Enyaq Coupé facelift, Epiq, Space och Combi.

 • Öka försäljningsandelen av helelektriska fordon: Vi siktar även på att öka andelen helt elektriska fordon av vår totala bilförsäljning i Europa till över 70% till år 2030.

 • Minskade koldioxidutsläpp vid produktion: Vi strävar efter att minska vår modellportföljs koldioxidutsläpp vid produktion med över 50% till 2030 (jämfört med år 2020). En av våra högsta prioriteringar är också att alla våra fabriker i Tjeckien ska vara CO2-neutrala till år 2030.

 • Reducera koldioxidavtrycket genom hela kedjan: Vår vision för en hållbar framtid inkluderar produktion, användning av hållbara material och återvinning, med målet att radikalt minska vårt CO2-avtryck över hela vår försörjningskedja.

  Vi strävar efter att bygga bilar och komponenter med minimal miljöpåverkan. Miljöpåverkan från biltillverkningen övervakas noggrant, och sedan 2020 har allt produktionsavfall återvunnits, där exempelvis plast omvandlas till högkvalitativa delar eller används för energiproduktion.

 • En gemensam hållbarhetsvision: Vi uppmanar våra partners att dela och stödja vår hållbarhetsvision genom att följa höga standarder enligt vår "Uppförandekod för partners," som tydligt specificerar Volkswagen Groups krav på hållbarhet i affärsrelationer.

 • Škoda deltar aktivt i flera samhällsinitiativ för att främja hållbarhet: Vi är bland annat engagerade i att etablera en ny vindkraftsanläggning i Finland som snart kommer att producera tillräckligt med energi för cirka 150 000 hem. Vi stödjer även uppförandet av över 100 vindkraftverk i Tamil Nadu, Indien, som förväntas generera koldioxidneutral energi för 600 000 hushåll.

  Škoda verkar även för en ökad biologisk mångfald och stödjer flera projekt som avser att stärka utsatta biotoper.

Škodas sociala hållbarhetsarbete

Škodas arbete med social hållbarhet innefattar både det kontinuerliga arbetet med att förstärka den interna företagskulturen och positiva samhällsinitiativ.

 • Škodas företagskultur: Mångfald, jämlikhet och inkludering är grundläggande i vår företagskultur. Vi strävar efter en miljö där varje individ känner sig värderad och kan utvecklas.

  Vår Mångfaldsstrategi 2030 fokuserar bland annat på att stötta kollegor med funktionsvariationer, främja samarbete mellan generationer och öka könsbalansen i ledande befattningar.

  Ett av våra konkreta koncernmål är att uppnå målet om minst 25% kvinnor i ledande befattningar fram till 2030.

 • Škoda i samhället: Som ett modernt bilföretag ser vi vår uppgift som mer än bara att vara en aktör som tillverkar fordon; vi ser en möjlighet att vara en aktiv del av samhället. Škoda fokuserar bland annat på att förbättra trafiksäkerheten och främja teknisk utbildning för att höja levnadsstandarden i alla regioner där vi är verksamma.

  Fokus på utbildning: Škoda har en lång tradition av att etablera utbildningsinstitutioner för att stärka samhällets tekniska kompetens, med start från Škoda Auto Vocational School år 1927 och Škoda University år 2000, och senare grundandet av Škoda Academy år 2013.

  Fokus på trafiksäkerhet: Vi är engagerade i att säkerställa tillgänglig och trygg mobilitet för alla, med speciellt fokus på förare med funktionsvariationer och andra trafikanter som kan vara i behov av extra stöd. Vi främjar trafiksäkerhet genom olika initiativ, bland annat utbildar vi unga och trafiklärare om trafiksäkerhet genom programmet Traffic Safety och projektet Start Driving.

En hållbar företagsstyrning

Förtroende är grunden för våra relationer med medarbetare, partners och kunder. Vi främjar detta förtroende genom transparens och ständigt utvecklande processer. Vår uppförandekod vägleder beslut som återspeglar våra kärnvärden. Genom att agera etiskt och följa lagar skapar vi en hållbar arbetsmiljö och bygger starka, förtroendefulla relationer.

T4I för styrning och kulturfrämjande

Vi är stolta över att vara en del av Volkswagen Groups Together4Integrity (T4I), ett program för integritet och regelefterlevnad. Koncernen har satt som mål att de viktigaste indikatorerna för integritet och hörsammande av regler ska ha samma strategiska och operativa prioritet som till exempel försäljningsintäkter, vinst, produktkvalitet eller attraktivitet som arbetsgivare.

Programmets syfte är att tillhandahålla ett regelverk för att agera med integritet och enligt regler. Detta ger våra anställda verktygen att agera på ett ansvarsfullt och målmedvetet sätt för att bidra till en etisk verksamhet, något som i sin tur främjar förtroendet bland nuvarande och framtida kollegor, partners och kunder.

Vår uppförandekod

För att säkerställa säkerheten för våra kunder och anställda, och skydda vår miljö, förlitar vi oss på en robust juridisk struktur och interna regler. Vår uppförandekod är bindande för alla anställda och obligatoriska utbildningar inom detta sker löpande.

Tillsammans med våra partners förbinder vi oss till transparenta sociala, miljömässiga och hållbara riktlinjer, vilket förstärker företagets långsiktiga tillväxt och framgång.

Håll dig uppdaterad

Ett miljövänligt alternativ

Škoda använder resurser och energi vid tillverkningen av bilarna på ett så effektivt sätt som möjligt för att minska belastningen på miljön. Škodas modellprogram är utvecklat för att ge lägsta möjliga miljöpåverkan genom låg bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

Škodas varumärke

Škoda har funnits i över hundra år. Vi har växt upp tillsammans med världen omkring oss. En värld som ofta har alltför många valmöjligheter. Det viktigaste är att erbjuda val som gör livet enklare. Det är det smarta sättet.

Fördelarna med elbil

Genom att köra på el istället för fossila bränslen minskar du utsläppen av växthusgaser och partiklar. Om du även laddar bilen med förnybar energi minskar du din belastning på miljön ännu mer.

Nyhetsbrev Škoda

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om det senaste från Škoda