Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik samt driva Volkswagen Group Sverige AB på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden eller oegentligheter som berör företaget, och som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Därför har vi inrättat en funktion för visselblåsning. Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB och uppfyller de högsta säkerhetskraven när det gäller kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsares anonymitet. Rapporterna hanteras konfidentiellt av GRC-avdelningen på Volkswagen Group Sverige AB.

För mer information och lämna en rapport här